MAC 5500 HD

MAC 5500 HD

Detekton pacemaker-in (stimuluesin kardiak) dhe jep të dhëna më të qarta për të ndihmuar në trajtimin e shpejtë, të saktë dhe të sigurtë të ngjarjeve kardiake.

• Detekton pulset e pejsmejkerit më saktësisht duke zvogëluar rrezikun e trajtimit të gabuar për pacientët që janë me rritëm të stimuluar.
• Interpretim i avansuar i rritmit të stimulara me programin Marquette* 12SL, i cili mund të detektoj dhe raportoj rritmin e pacientit, gjë e cila ndihmon marrjen e vendimeve.

Për më shumë info
Broshura

info@yesspharma.com

+383 (0)44 99 99 00, +383 (0)45 72 72 71

Ferid Curri str., no. 35, Arbëri, 10000 Prishtinë, Kosovo